از دوره فروش های مجازی دوری کنید.

😩 هم پول مردم را گرفتند و هم امیدشان را بر باد دادند سپس رویافروشی ها را با علوم زرد مخلوط کردند و خیلی ها را به دنبال خود کشاندند.

🥴 گرفتن پول یک درد و نابود کردن انگیزه ها دردی بالاتر است که مخصوصا دامن جوان تر ها را می گیرد چرا که تجربه کافی را ندارند.

🎞️ این فیلم ۳ دقیقه ای به دلایل دوری از دوره فروش های مجازی می پردازد.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰