انتخاب محصول | داخلی یا صادراتی؟

💎 اولین سوال برای ورود به تجارت اینست که چه محصولی انتخاب کنم تا سود بیشتری برایم داشته باشد؟

📈 سود در بازار داخلی بیشتر است یا صادراتی و من در کدام وارد شوم؟

📼 در این فیلم ۱۰ دقیقه ای به این سوالات پاسخ می دهیم و حالت های مختلف آن را برایتان می شکافیم.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰